Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak İstanbul Ticaret Siciline 888325 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Erenköy Mah. Ömerpaşa Cad. 30/1 Kadıköy - İstanbul adresinde bulunan RDB Sağlık ve Kozmetik ürünleri Ticaret A.Ş. (geri kalan kısımlarda RDB olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

 

Rituel de Beaute, gerek işveren gerek çalışan müşterilerinin kişisel verilerinin Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde toplanmasına, saklanmasına ve işlenmesine ve bu bilgilerin gizliliğine büyük önem vermektedir.

 

Rituel de Beaute olarak bize sağlamış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almış olduğumuzu belirtmek isteriz.

 

1. Kişisel Veri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Böylece, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, akli, psikolojik, fiziki, kültürel, ekonomik, sosyal bilgileri örneğin, kişinin TC kimlik numarası, pasaport numarası, araba plakası, telefon  numarası, görüntü ve ses kayıtları, parmak izi, genetik bilgileri kişisel veri kapsamındadır. Kişilerin dini, mezhebi, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi düşüncesi, kılık kıyafeti, dernek-vakıf-sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise hassas kişisel verilerdir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Rituel de Beaute olarak insan kaynakları hizmeti vermemiz ve özel istihdam bürosu olmamıza bağlı olarak, kişisel verileriniz, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda sayılan farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

• Tarafımıza doğrudan sizin ilettiğiniz bilgi ve belgeler,

• Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler ve benzeri teknolojiler ile toplanan IP adresi, şehir-ülke bilgisi, site ziyaret zamanları vb. kişisel bilgiler

• Tarafınızca çeşitli mecralar üzerinden kamuya açık hale getirilmiş bilgiler (facebook, linkedin, twitter vb.)

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz;

 

• Sunduğumuz hizmetlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirilmesi, iyileştirilmesi ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi,

• Verilen hizmetler kapsamında sizlerle ilişkilerimizin doğru ve düzgün yönetimi ve yürütülmesi,

• Müşteri ilişkileri yönetimi ile müşteri talep ve şikayetlerinin takibi,

• Çalışanlarımızın İş Kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat çerçevesinde hak ve sorumluluklarının tespiti ve yönetimi,

• Çalışan ilişkileri yönetimi ile şirket çalışanlarına eğitim - gelişim faaliyetlerinin, belirlenmesi, planlanması, icrası ve temini,

• Talep/şikayet yönetimi

amaçları ile işlenmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 

• hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde,

• doğru ve güncel olarak,

• belirli, açık ve meşru amaçlar için,

• işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve

• mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilip, bu süreden sonra yok edilmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Kimlere Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak; Rituel de Beaute’nin hizmet sunduğu müşterilerine, resmi merciler ile kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin madde 8 ve 9 hükümlerine uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

6. “Cookie”ler (Kurabiyeler)

 

Kurabiyelerin “Cookies” kullanılması

“Cookies” ya da çerezler, bir web tarayıcısı sunucunun sitesini ziyaret ettiği zaman web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilen küçük veri dosyasıdır. Kullanıcı gelecekte aynı internet sitesine göz attığında, çerez, İnternet sitesini kullanıcının önceki faaliyeti ile ilgili bilgilendirir. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinir.

 

“Cookies” ya da çerezler, Rituel de Beaute'nin web sitesinde de girişinizi hatırlamak, bireysel bir tanımlayıcı olarak değil bir bütün olarak web trafiğini izlemek, son arama gibi bölüm bilgilerini saklamak için kullanılmaktadır. Tarayıcıların birçoğu “cookies” devre dışı bırakmanıza izin vermektedir. Buna nasıl yapacağınızı öğrenmek için, lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne bakınız. Ağ tarayıcınızı çerez kullanımını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu şekilde ayarlarsanız, sitemizi hala gezebilir fakat birçok özelliğinden yararlanamayabilirsiniz.

 

7. İlgili Kişinin (Veri Sahibinin) Hakları

 

Kişisel verileri işlenen ilgili (veri sahibi) her zaman bize başvurarak;

 

• kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

• kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,

• kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

• kişisel verilerinin (yurt içinde ve yurt dışında) aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

• kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep edebilir,

• kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir,

• eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silindiği veya yok edildiği bilgisinin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteyebilir,

• işlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde bunlara itiraz edebilir ve

• kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.

 

İlgili kişiler, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini ve/veya şikayetlerini, aşağıdaki Başvuru Formunu doldurarak, RDB Kozmetik'e Erenköy Mah. Ömerpaşa Cad. 30/1 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya help@ritueldebeaute.com adresine e-posta yolu ile iletebilirler. İlgili kişilerin talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye uygun bir ücret alınabilecektir.

 

İlgili kişiler, yukarıda sayılan haklarına ilişkin olarak yapacakları başvuruyu şahsen yapmaktaysa kimliğine ilişkin tevsik edici belgelerin veya vekil aracılığı ile yapmaktaysa konuya ilişkin özel yetkiyi tevsik edici belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.